Preskočiť na obsah

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov

1. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

L.B.G. JAGI, s. r. o.
Školská 16 , 900 26 Slovenský Grob
IČO 46241779

IČ DPH SK2023304173

(ďalej len „prevádzkovateľ”)

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie.
Našou prioritou je Vaša bezpečnosť a dodržiavanie pravidiel a preto je ochrana vašich osobných údajov (OÚ) pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok.
Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na stránke www.cajglovo.sk  poskytujete slobodne konkrétny, informovaný, jednoznačný súhlas reprezentujúci prejav vôle dotknutej osoby (klienta) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle   Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ spravujeme Vaše osobné údaje a spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, to znamená, že:

  • Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.
  • Splníme si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
  • Umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení si vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

2. Účel spracúvania OÚ

Ak, ste nám poskytli OÚ, budú tieto použité na nasledovné účely: 
2.1 E-shop – k uzavretiu a plneniu kúpnej zmluvy, spracovaniu platby, dodaniu produktu, účtovníctva, prípadne výkonu ostatných činností (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa). Pre vybavenie objednávky nám poskytujete zvyčajne údaje: meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo, prípadne Vaše platobné údaje. E-mail a tel. kontakt slúžia zároveň aj ako komunikačný kontakt.

2.3 Marketing – na marketingové účely, ak nie ste našim zákazníkom, ale udelili ste súhlas prevádzkovateľovi a to odkliknutím opt-in a poskytli ste nám e-mailovú adresu. Pod marketingovými účelmi sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, newsletter, nami a našimi partnermi usporadúvanými alebo podporovanými podujatiami, informácie o novinkách a nami a našimi partnermi predávaných alebo distribuovaných produktoch, ktoré sa týkajú len oblasti cyklistiky a zimných športov. Ak, si zákazník neželá dostávať tieto ponuky, jednoducho sa odhlási priamo v newslettri (kliknutím na link – odhlásiť za z odberu noviniek).

3. Doba spracúvania údajov

3.1 Súhlas je platný počas trvania účelu spracúvania osobných údajov a to po dobu 5 rokov.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám 
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci alebo spolupracovníci.
Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme poskytovať vo vlastnej réžii, využívame služba a aplikácie spracovateľov:
• MailChimp
• Facebook
• Google
S našimi partnermi, ktorí majú prístup k OÚ uzatvárame spracovateľskú zmluvu, kde sa zaväzujú k ochrane OÚ z našej databázy.
Je možné, že sa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov. Ako prevádzkovateľ sa zaväzujeme, že pri výbere budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

4. Prenos do tretej krajiny

Prevádzkovateľ využíva aplikácie (Mailchimp, Facebook) ktoré majú sídlo v USA.
USA je krajina, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú ochranu. Prevádzkovateľ online aplikácie Mailchimp poskytol primeranú záruku a bezpečnosť OÚ a zaručuje sa, že OÚ spracúva v zmysle zásad GDPR.
Ak sa v budúcnosti rozhodneme pre využívanie inej aplikácie so sídlom mimo EÚ, ktorá pomôže rozšíriť alebo skvalitniť služby pre klientov, ako prevádzkovateľ sa uistíme je spĺňa všetky kritéria pre plnú kompatibilitu s GDPR a zaručuje sa, že OÚ spracúva v zmysle zásad GDPR.

5. Automatizované profilovanie

Za účelom skvalitňovania marketingových kampaní, prevádzkovateľ využíva pre klientov automatizované profilovanie. Profilovaním pre Vás segmentujeme ponuku/y, ktoré Vás môžu zaujímať a sú pre vás výhodnejšie. V prípade profilovania využívame nasledovné systémy Google Adwords, Facebook, Instagram a pod.
Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.

6. IP adresa

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.
IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

  • IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…).
  • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje.
  • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

7.  Bezpečný prenos údajov

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené  primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

8. Práva dotknutej osoby

Klient má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

(i) Právo na opravu

Klient má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

(ii) Právo na výmaz (právo na „zabudnutie“)

Klient má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
• OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval, teda napr. v prípade newslettru
• dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel, súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis
• dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania
• OÚ sa spracúvajú nezákonne
• dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

(iii) Právo na prenosnosť údajov

Klient má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi – predajcovi, ak je to technicky možné a ak:
• sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
• spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

(iv) Právo namietať

Klient má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom. Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená  jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií (napr. okamžitým zrušením odoberania newslettru kedykoľvek formou odhlásenia sa z odberu kliknutím na odkaz v samotnom newslettri).

(v) Odvolanie súhlasu

Klient má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť klient o tejto skutočnosti informovaný. Klient môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

(vi) Právo na prístup k informáciám

Klient  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, klient má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:
• účele spracúvania OÚ,
• kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ (zdravotný stav, vierovyznanie a pod).
• identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
• dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
• práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa klienta, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
• práve podať návrh na začatie konania,
• zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od klienta,
• existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ klientovi informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre klienta.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť klientovi jeho OÚ, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré klient požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ klientovi spôsobom podľa jej požiadavky.
Ak má klient podozrenie, že prevádzkovateľ nakladá s jeho OÚ protiprávne, môže sa kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. V takomto prípade by sme však boli radi, aby ste Vaše podozrenia adresovali najprv nám, aby sme ich mohli odstrániť k Vašej spokojnosti a v súlade s platnými zákonmi.

9. COOKIES

9.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.
Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).
9.2 Čo sú cookies?
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
9.3 Druhy cookies.
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.
Na stránke www.lgfashion.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.
• Základné súbory cookies. Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

• Prevádzkové  súbory cookies. Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

• Súbory cookies tretích strán. Na stránkach www.lgfashion.sk sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok.  Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. L.B.G. JAGI, s. r. o. nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

9.4 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť?
Cookies, ktoré sa na www.lgfashion.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.
Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.
Cookies  môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak viete, kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.
Môžete úplne zakázať ukladanie cookies na svojom počítači alebo zvoliť si režim privátneho prehliadania (Inkognito, inPrivate a pod.), ktorý má ešte výraznejšie obmedzenia. Musí však potom počítať s obmedzeniami, ktoré vyplývajú z nemožnosti využiť výhody cookies.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
  2. Dotknutá osoba (Účastník) má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
  3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

Dovoľujeme si Vás uistiť, že zamestnanci i spolupracovníci prevádzkovateľa, ktorí budú spracovávať osobné údaje klienta sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť zabezpečenie OÚ klienta. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení zmluvných záväzkov s nami. Bez súhlasu klienta nebudú osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.
V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

názov obchodnej spoločnosti: 

L.B.G. JAGI, s. r. o.
Školská 16 , 900 26 Slovenský Grob
IČO 46241779

IČ DPH SK2023304173

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Ľubomíra Grancová

email:grancova@lgfashion.sk