Preskočiť na obsah

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť L.B.G. JAGI, s. r. o., (ďalej aj ako „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a príslušnými ustanoveniami Zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj ako „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru, vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť, ako aj a o vykonávaní záručných opráv tovaru.

Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi na internetovej stránke e-shopu www.lgfashion.sk prevádzkovaného spoločnosťou L.B.G. JAGI, s.r.o.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.8.2021

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebovaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne kupujúcemu záruku písomnou formou (záručný list). Pre potreby reklamácie postačí faktúra, ktorá je priložená ku každej zásielke z e-shopu www.lgfashion.sk, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

3. ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Do záručnej doby sa nepočíta doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

4. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

Kupujúci si uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady prostredníctvom diaľkovej komunikácie – chybný tovar spolu s reklamáciou je potrebné zaslať na adresu predávajúceho: L.B.G. JAGI, s. r. o., so sídlom Školská 16 , 900 26 Slovenský Grob,, spolu s popisom nedostatkov a kópiou faktúry, ktorá slúži ako záručný list. Pre urýchlenie reklamácie je vhodné informovať predávajúceho zároveň prostredníctvom emailovej správy zaslanej na adresu grancova@lgfashion.sk

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry a popisom vady.

Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli na výrobku opotrebovaním spôsobeným bežným používaním výrobku, alebo ktoré vyplývajú z povahy výrobku (najmä vady spôsobené nosením a praním, ktoré časom prirodzene menia vzhľad výrobku). Predávajúci nezodpovedá ani za vady, ktoré boli spôsobené kupujúcim alebo ktoré vznikli nesprávnym užívaním, skladovaním, údržbou, zásahom kupujúceho alebo mechanickým poškodením. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku udalostí, na ktoré predávajúci nemá vplyv.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie, ktorým je kópia reklamačného protokolu, zaslaná na emailovú prípadne poštovú adresu kupujúceho.

Predávajúci je tiež povinný vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie a písomné vyrozumenie zaslané vo forme emailovej správy prípadne listu na adresu kupujúceho.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy, je na kupujúcom, ktoré z práv si u predávajúceho uplatní. Po uplatnení konkrétneho práva, nemôže bez súhlasu predávajúceho meniť svoj nárok.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Záruky nad 24 mesiacov sú stanovené nad rámec zákona a predávajúci si vyhradzuje právo na posúdenie platnosti záruky.

Ak predávajúci pri zakúpení tovaru dá kupujúcemu dar, na tento sa nevzťahuje zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru. V prípade ak kupujúci uplatní nárok na odstúpenie od zmluvy, je povinný vrátiť aj prípadný tovar, ktorý obdržal pri kúpe reklamovaného tovaru ako dar.

Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

V prípade, ak je reklamácia uznaná za oprávnenú má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva. Kupujúci predloží predávajúcemu doklady preukazujúce vznik účelne vynaložených nákladov, ktoré mu v súvislosti s reklamáciou tovaru vznikli. Predložené doklady sa vždy posudzujú individuálne.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci zakúpením tovaru súhlasí s reklamačným poriadkom predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku, pri rešpektovaní kogentných ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Zmena reklamačného poriadku sa nevzťahuje na reklamáciu tovaru, ktorý bol zakúpený počas účinnosti starého reklamačného poriadku.